تهیه و تنظیم صورت های مالی

هدف صورت های مالی یا گزارش‌های مالی عبارت است از، بازنمایی اطلاعات خلاصه‌شده و طبقه‌بندی‌شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری، به گونه‌ای که برای طیفی گسترده‌ای از استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی فایده‌مند واقع شود.

صورت های مالی مهمترین محصول سیستم اطلاعاتی حسابداری است و تهیه آن یکی از اصلی ترین وظایف حسابداری به شمار می رود. نتیجه و خلاصه تمام عملیات حسابداری در هر دوره مالی در قالب صورت های مالی اساسی ارائه می شود. صورت های مالی اساسی عبارت اند ازصورت سود و زیان

صورت تغییرات سرمایه

(که فقط در موسسات و شرکت های غیر سهامی تهیه می شود.)

صورت وضعیت مالی یا ترازنامه

صورت گردش وجوه نقدارقام مندرج در صورت های مالی از روی مانده حساب های دفتر کل نوشته می شود. بدیهی است برای سهولت در کار ابتدا مانده تمام حسابهای دفتر کل در تراز آزمایشی نوشته می شود و سپس از روی تراز آزمایشی؛ صورت مالی به آسانی تهیه می شود.صورت سود و زیان

صورت سود و زیان یکی از صورت های مالی مهم است که نتیجه فعالیت های مالی یک واحد اقتصادی را طی یک دوره ی مالی نشان می دهد.به عبارت دیگر؛ صورت سود و زیان بیانگر نتایج عملیات موسسه طی یک دوره مالی می باشد. برای اندازه گیری نتایج عملیات یک موسسه باید درآمد ها و هزینه یک دوره مالی با هم مقابله شوند. به گزارشی که مقابله درآمد ها و هزینه های یک دوره مالی در آن صورت می گیرد صورت سود و زیان گفته می شود.صورت سود و زیان از روی تراز آزمایشی اصلاح شده تهیه می شود. در صورت سود و زیان ابتدا درآمد ها نوشته می شود و سپس هزینه ها از آن کسر می گردد. با کسر هزینه ها از درآمد ها سود یا زیان موسسه به دست می آید.Top