تحریر دفاتر

قبل از تحریر دفاتر قانونی باید تجزیه و تحلیل فعالیت های مالی به دقت  صورت  گرفته باشد. فرد ثبت کننده دفاتر قانونی باید مفهوم بدهکار و بستانکار را کامل بداند.

تحریر دفاتر قانونی و تجزیه تحلیل های مالی باید توسط یک حسابدار ماهر انجام شود. چرا که بین حسابداری و دفتر نویسی تفاوت وجود دارد در زمانی که یک دفتردار درحال تحریر دفاتر قانونی میباشد لازم است یک فرد حسابدار اورا همراهی کند و تجزیه تحلیل های مالی را انجام دهد زیرا یک دفتردار فقط مسئول دفتر نویسی است و نمیتواند رویداد های مالی را تجزیه تحلیل کند.

در ثبت رویداد های مالی در دفتر روزنامه باید حسابدار طرف های بدهکار و بستانکار را کامل بشناسد و مقررات مربوط به نوشتن دفتر روزنامه و دفتر کل را بداند .
دفاتر تجارتی به ۴ دفتر قانونی تقسیم می شود

دفتر روزنامه

دفتر کل

دفتر دارایی

دفتر کپیه
دفتر روزنامه

طبق ماده ۷ قانون تجارت دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی (از قبیل خرید و فروش و ظهرنویسی ) و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هراسم و رسمی که باشد و وجوهی راکه برای مخارج شخصی خود برداشت میکند درآن دفتر ثبت نماید. دفتر روزنامه شامل ۴ ستون میباشد 

۱

ستون تاریخ

۲

ستون شرح رویداد مالی

۳

ستون بدهکار و بستنکار

۴

ستون عطف
دفتر کل

طبق ماده ۸ قانون تجارت  دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا کرده هر نوعی را در صفحه ی مخصوصی در آن دفتر به طور خلاصه ثبت کند . دفترکل برای هر حساب یک صفحه جداگانه دارد و برای هر حساب بدهکار و بستانکار را بطور دقیق مشخصی دارد و همچنین  مانده نهایی را هم باید در دفتر کل مشخص نماییم . یک دفتر کل شامل هفت ستون است ستون اول تاریخ است که تاریخ وقوع رویداد مالی در آن ثبت میشود / ستون دوم شرح رویداد مالی انجام میگیرد که این شرح باید بعد از تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی  و به طور دقیق صورت گیرد

اطلاعات ثبت شده در دفتر روزنامه باید حداکثر بعد از ۱۵ روز به دفتر کل منتقل شود. دفترروزنامه و دفتر کل باید در پایان سال مالی پلمپ شوند البته شیوه پلمپ کردن و شرایط آن برای شرکتهای تازه تاسیس و سایر شرکتها متفاوت است و در این باره باید از مشاوران با تجربه مشورت گرفت .

داشتن یک یا چند دفترچه در صورت نیاز بلامانع است. در صورتیکه دفاتر قانونی تحریر شده به هر دلیلی توسط مراجع قضایی از دست مودی خارج شود مودی حداکثر ۶۰ روز فرصت دارد دفاتر قانونی جدید را تهیه نماید


دفتر دارایی

دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هرسال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته ی خود را به ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضا نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد .Top