بستن حساب

بستن حساب یعنی مانده حساب را صفر کنیم و یا مانده آنرا انتقال دهیم. بستن حساب با توجه به نوع حسابها به دو دسته تقسیم می شوند:A : حسابهای موقتB : حسابهای دائمی

حساب های موقت


حساب های دائمی


حسابهای موقت حسابهایی هستند که در پایان دوره؛ بسته شده و مانده آنها صفر می گردد.
حسابهای هزینه و درآمد جزو حسابهای موقت بوده که مانده آنها به خلاصه حساب سود و زیان بسته شده و به آن انتقال می یابد و پس از آن از حساب خلاصه سود و زیان به حساب سرمایه نقل می یابد.
در واقع وقتی می گوییم حساب درآمد بسته شود یعنی مانده بستانکار آن را با ثبت روزنامه بدهکار صفر می کنیم و حساب خلاصه سود و زیان انتقال دهیم.Top