ثبت موسسه

نواع شرکتها برای انجام امور تجاری و بازرگانی شکل می گیرند اما بسیاری ازفعالیتها درسطح جوامع محدود به امور تجاری نمی گردند. فعالیتهایی در حوزه های  فرهنگی، هنری، علمی، ادبی،مذهبی، آموزشی را نمی توان در قالب شرکت به ثبت رساند. برای انجام این قبیل امور قالب ثبتی موسسات غیر تجاری در قوانین پیش بینی شده است. این قبیل موسسات بنابر داشتن فعالیت غیرتجاری ، مالیات کمتری نیز پرداخت خواهند نمود. در تعریف موسسات غیر تجاری نصر قانون اینگونه می باشد:

« مقصود از تشکیلات و ثبت موسسات غیر تجارتی مذکور در ماده ۵۸۴ قانون تجارت کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود، اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند. »انواع موسسه غیر تجاری

گروه نخست  موسسات غیر انتفاعی هستند که هدف از تاسیس و ثبت آنها کسب سود و منفعت نمی باشد.  موسساتی که مقصود از تشکیل آن‌ها جلب منافع وتقسیم آن بین اعضای خود نباشد اینگونه موسسات اصطلاحا موسسات غیر انتفاعی نامیده می‌شود. کلیه فعالیت‌های اجتماعی از قبیل انجمن‌های اسلامی و تخصصی و کانونهای علمی- تحقیقاتی  و احزاب و دستجات سیاسی در این گروه قرار می گیرند وهنگام ثبت این نوع موسسات اداره ثبت شرکتها مراتب را ازاداره کل اطلاعات نیروی انتظامی استعلام می‌نماید  و پس از وصول پاسخ مثبت نسبت به ثبت موسسه مبادرت می ورزد. گروه دوم موسسات به دنبال کسب منافع اقتصادی هستند اما به دلیل اینکه فعالیت غیر تجاری یا خدماتی انجام می دهند ، موسسات غیر تجارتی نامیده می‌شوند. بنابراین فعالیت‌هایی مانند  آموزشگاههای علمی و فنی و کلاس‌های زبان و مدارس غیر انتفاعی و موسسات گاز رسانی یا ارائه خدمات نظافتی ویا حقوقی و موارد دیگردر قالب موسسه غیرتجاری به ثبت رسیده و  بعضا برای ثبت برخی از این موسسات نیاز به اخذ مجوز خواهید داشت.


مدارک

کپی کارت ملی و کپی شناسنامه برابر اصل شده موسسین

مجوز لازم در صورتی که موضوع فعالیت موسسه نیاز به مجوز داشته باشد.

امضای مدارک ثبتی تنظیم شده توسط وکیل یا توسط اداره ثبتTop