کارت بازرگانی

بر اساس قوانین گمرکی کشور، کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده ی آن، اعم از شخص حقیقی و حقوقی، می تواند با داشتن آن، اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند. این تجارت از ثبت سفارش و ترخیص کالا تا واردات از مناطق آزاد، حق العمل کاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز را در بردارد. بر این اساس، ورود و صدور کالا برای کلیه تجار آزاد نیست و بازرگانانی می توانند مبادرت به ورود و صدور کالا کنند که دارای کارت بازرگانی باشند.

صدور کارت بازرگانی موکول به آنست که اصولاَ بازرگان موسسه ی خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت کرده و دارای دفاتر پلمپ شده ی تجارتی باشد و عضویت اتاق بازرگانی محل خود را نیز قبول کرده باشد.در مورد شرکت های تجارتی کارت بازرگانی به نام مدیر مسئول شرکت صادر می شود..

احتراماَ به عرض خوانندگان محترم رساند شما می توانید برای صدور و یا  تمدید کارت بازرگانی با در دست داشتن مدارکی که در ذیل گفته خواهد شد، به مشاورین مجرب ما در موسسه ثبتی حقوقی ارمغان مراجعه نمایید.


از کاربردهای کارت بازرگانی عبارتند از

واردات از مناطق آزاد

صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی

صدور ویزای تجاری

عضویت در اتاق بازرگانی

ارتباط با تجار خارجی

مبادله اطلاعات تجاری جهانی

شرکت در نمایشگاه ملی وبین المللی

صادرات و واردات کالا بصورت تجاری

مبادرت به حق العمل کاری در گمرک

ثبت سفارش و ترخیص کالا


شرایط دریافت کارت بازرگانی

اشخاص حقیقی (ایرانی)

داشتن حداقل ۲۱ سال تمام

داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به تایید دو نفر از دارندگان کارت بازرگانی یا ارائه مدارک دانشگاهی یا داشتن مجوز تولید از یکی از وزارتخانه های تولیدی

داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت اعم از ملکی یا استیجاری

داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان

داشتن حساب جاری در یکی از شعب بانک های داخلی

نداشتن رابطه استخدامی با دستگاه ها و سازمان های دولتی

نداشتن محکومیت موثر کیفری

عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلباشخاص حقیقی (اشخاص حقیقی غیر ایرانی)

داشتن کلیه شرایط مقرر فوق الذکر به استثنای برگ پایان خدمت نظام وظیفه

داشتن پروانه کار و اقامت معتبر

عمل متقابل کشور متبوع آن ها در مورد ایرانیان مقیم آن کشوراشخاص حقوقی

مدیران شرکت های تعاونی و شرکت های دولتی و شرکت های موضوع قانون حفاظت صنایع مشمول محدودیت نداشتن رابطه استخدامی با دستگاه ها و سازمان های دولتی نمی باشند.

مدیران عامل و رئیسان هیئت مدیره شرکت ها باید دارای پروانه کار و اقامت معتبر بوده و سابقه ی محکومیت موثر کیفری نداشته باشد.

مدیران شرکت های دولتی و شرکت های متعلق به نهاد های انقلابی و شرکت های قانون حفاظت صنایع که حکم مدیریت آنان توسط سازمان های دولتی صادر شده باشد از اراعه گواهی نداشتن محکومیت کیفری معافند.
شرکت ها نیز باید دارای شرایط زیر باشند

عدم ورشکستگی به تقصیر

داشتن محل کسب مناسب با رشته فعالیت
ملکی یا استیجاری

داشتن دفاتر قانونی

ارائه اظهارنامه ثبتی

مدارک

اشخاص حقیقی

اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع ۱۸۶ ماده ی قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلا مانع بودن صدور کارت بازرگانی.

دو صفحه فرم کارت بازرگانی و عضویت چاپ شده

تکمیلی از وب سایت به همراه مهر و امضاء متقاضی و گواهی امضاء توسط دفتر اسناد رسمی

سه قطعه عکس شش در چهار

جدید، تمام رخ ، ساده

اصل گواهی عدم سوء پیشینه

زمان صدور آن ۶ ماه بیشتر نگذشته باشد.


یک برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد.

با امضای متقاضی کارت بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر،از اداره ثبت شرکت ها

اصل کارت ملی جهت برابر با اصل نمودن و یک سری کپی کامل از پشت و روی آن

ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر (حداقل دیپلم)

تبصره: دارندگان پروانه ی بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی و خدمات فناوری، اطلاعات و ارتباطات(ICT) از مراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه، از ارائه ی مدرک فوق معاف می باشند.

اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر با اصل شدن و یک سری کپی از پشت و روی آن

متولدین سال های ۱۳۳۷ و قبل از آن با مدارک فوق دیپلم و کمتر از آن با ارائه ی کپی مدرک تحصیلی نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.

متولدین سال های ۱۳۳۴ و قبل از آن با ارائه کپی مدرک لیسانس نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.

متولدین سال های ۱۳۲۸ و قبل از آن با ارائه ی کپی مدرک دکترا نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.


داشتن حداقل سن ۲۳ سال تمام.

اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام متقاضی فقط روی فرم الف قابل قبول است(با مهر امضای رئیس شعبه)

حساب های جاری شتاب مربوط به شهرستان ها در صورتیکه روی فرم (الف) تایید شده باشد قابل قبول است.

ارائه ی دسته چک حساب جاری مربوطه در زمان تشکیل پرونده جهت روئت الزامی می باشد.


ارائه یکی از مدارک ذیل

اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی ،به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه)

اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه)

اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجاره نامه عادی به نام متقاضی، برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه) با امضای دوشاهد ذیل آن


ارائه ی اصل وکپی مدرک تولیدی معتبر از یکی از وازارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی الزامیست.

صنوف تولیدی دارای پروانه ی کسب مشمول این بند نمی گردند.

اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام متقاضی فقط روی فرم الف قابل قبول است(با مهر امضای رئیس شعبه)

حساب های جاری شتاب مربوط به شهرستان ها در صورتیکه روی فرم (الف) تایید شده باشد قابل قبول است.

ارائه کد اقتصادی جدید(اصل و کپی) و یا ارائه تاییدیه ی پیش ثبت نام در سایت Tax.gov.ir و تعهد مبنی بر ارائه کد اقتصادی جدید پس از صدورمدارک

اشخاص حقیقی

اصل و فتوکپی کارت ملی

کپی و اصل اساسنامه ی شرکت

اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع ماده ی ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم؛ مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی

اصل گواهی عدم سوء پیشینه

زمان صدور آن ۶ ماه بیشتر نگذشته باشد.


اصل اظهارنامه ی ثبت نام در دفاتر بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها

با امضای مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره

کپی و اصل اساسنامه ی شرکت

ارائه کپی و اصل اظهارنامه ی ثبت شرکت های سهامی خاص یا عام که ممهور به مهر اداره ی ثبت شرکت ها باشد.

شرکت های سهامی عام و خاص

ارائه کپی و اصل تقاضانامه ی ثبت شرکت های داخلی و شرکت های رسمی که ممهور به مهر اداره ی ثبت شرکت ها باشد.

شرکت های با مسئولیت محدود


کپی و اصل روزنامه ی رسمی در مورد تاسیس و کلیه ی تغییرات شرکت که در موضوع شرکت صادرات و واردات قید شده باشد.

اصل و فتوکپی کارت پایان خدمت

اصل و فتوکپی مدرک تحصیلی

اصل و فتوکپی سند مالکیت ششدانگ

در صورت اجاره بودن محل،اجاره نامه ی کد دار می بایست بنام شرکت و در سربرگ شورای اصناف و پرینت کد رهگیری و منطبق با بند ۴-۱-۱ دستورالعمل صدور و تمدید کارت بازرگانی متناسب با رشته ی فعالیت و کسب و کار تجاری باشد


اصل گواهی عدم سوءپیشینه که از زمان صدور آن ۶ ماه نگذشته باشد.

کد اقتصادی

گواهی گمرک اعمال ماده ی ۷ عدم مبادرت به قاچاق

خرید تمبر به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال بحساب دارائی واحد قبض که فرم توسط اتاق ارائه می شود.


شناسه ملی شرکت

شش قطعه عکس ۴ در ۶ و فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه

تایید فرم (الف ) مربوط به حساب جاری متقاضی

تایید فرم (د) مربوط به تایید امضاء متقاضی توسط  دفترخانه

اصل وکالتنامه ی رسمی در صورت داشتن وکیلTop