شرکت تضامنی

شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود و اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد ٬هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض می‌باشند. در صورتی که نام برخی مالکان شرکت و در نام شرکت آمده باشد، شرکت تضامنی محسوب می‌شود. شرکت تضامنی ساده‌ترین نوع از شراکت بر پایه کاملا است، که برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر، تشکیل می‌شود و در آن شرکاء فعالیت‌های مستمر و مستقل کارآفرینی را تحت نام یک شرکت اجرا می‌کنند. بنیانگذاران در قبال کلیه بدهی‌های شرکت، شخصاً مسئولیت دارند. یکی از مطالبی که زیاد در مورد شرکت تضامنی مطرح می‌شود این است که چرا افراد باید این نوع شرکت را برای ثبت و فعالیت تجاری انتخاب کنند. زیرا هنگامی که بدهی برای شرکت به وجود بیاید، تنها شریک ضامن مسئول پرداخت بدهی است. دلیل انتخاب این نوع از شرکت‌ها بیشتر برای جلب اعتماد مشتریان است. زیرا مشتریان می‌دانند در صورت ایجاد مشکل فقط با یک یا چند شخص حقیقی روبه رو هستند و نه با کل شرکت از همین رو می‌توانند راحت بدهی خود را پاس کنند. از همین رو بیشتر صرافی‌ها و تجارت‌هایی از این دست علاقه دارند شرکت خود را به صورت تضامنی به ثبت برسانند.

موسسه ثبتی حقوقی ارمغان افتخار دارد با سالها تجربه موفق، به همراه کارشناسان و وکلای با تجربه امور ثبتی شما را در کمترین زمان ممکن میسر سازد.


تشکیل شرکت تضامنی مستلزم این شرایط است

تنظیم قراداد مبنی بر ترسیم نحوه همکاری و توافق شرکا

تهیه اساسنامه مبنی بر اصول و قواعد حاکم بر امور جاری و مدیریتی شرکت

پرداخت سرمایه نقدی شرکا به حساب تعیین شده از سوی شرکت

تقویم فهرست سرمایه غیر نقدی شرکا و تسلیم آن به دفتر شرکت  پس از ارزیابی کار شناسی رسمی هنگام تاسیس شرکت اساسنامه مربوط به ان نیز که در واقع ایین نامه داخلی شرکت می باشد باید تنظیم شودحدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی در ماده ۵۱ قانون تجارت مقرر شده


مدارک

دو نسخه شرکتنامه تکميل شده

دو نسخه تقاضانامه تکميل شده

دو نسخه اساسنامه تکميل شده

تکميل فرم تعيين نام به ترتيب اولويت نام هاي پيشنهادي و همچنين فيش واريزي


اصل مجوز فعاليت از مراجع ذيربط در مواردي ثبت موضوع نياز به مجوز داشته باشد

تصوير برابر با اصل مدارک احراز هويت کليه شرکاء، مديران و هيأت نظار

درمواردي که تعداد شرکاء بيش از ۱۲ نفر باشند

اصل گواهي عدم سوءپيشينه جهت اعضاء هیأت مديره، مديرعامل

دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومي موسسين


دو نسخه صورتجلسه هيأت مديره

اصل وکالتنامه وکيل دادگستري در صورتي که ثبت شرکت توسط وکيل صورت پذيرد.

Top